Home » Alg. voorwaarden

Alg. voorwaarden

 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van
N201 Houthandel / N201 Steigerhouthandel
www.201steigerhout.nl
Koningin Maximalaan 70-72
1424 RX De Kwakel
0297 797816
KvK nr.: 55329098 –  BTW nr. NL1001.57.233.B01

Deze condities maken deel uit van elke verkoop- en levering van goederen en diensten ten behoeven van cliënten die geacht worden door het enkele feit der bestelling resp. opdracht deze condities te hebben geaccepteerd. Deze voorwaarden maken deel uit van alle verkoopovereenkomsten.

1. Aanbiedingen en bevestigingen.

a. Alle offerten en prijsopgaven zijn vrijblijvend.

b. Orders zijn slechts als geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke bevestiging onzerzijds en de in deze bevestiging genoemde prijzen zijn bindend voor de uitvoering, behoudens het gestelde in artikel 9.

c. Indien koper niet binnen acht dagen na de dagtekening van onze opdrachtbevestiging reclameert, wordt de koper geacht daarmee volledig akkoord te gaan.

2. Levertijden.

a. Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en binden ons niet. Overschrijding daarvan zal nimmer een vordering tot ontbinding en/of schadevergoeding opleveren. Vorenstaande bepaling is niet van toepassing indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, niet handelende in de uitoefening van zijn / haar beroep of een bedrijf.

b. Overeenkomsten betreffende levering op afroep, of waarin de levertijden niet nauwkeurig zijn aangegeven of andere gegevens ontbreken, worden voor ons eerst bindend, indien de afroepen en indeling of gegevens door ons schriftelijk zijn bevestigd.

c. Indien bij levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, hebben wij steeds het recht de koper schriftelijk te sommeren, dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen acht dagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van drie maanden niet overschrijden.

3. Leveringen en risico.

a. Goederen reizen steeds – onverzekerd – voor rekening en risico van koper, zelfs indien de levering franco geschiedt.

b. Goederen gelden als geleverd, zodra deze onze opslaplaatsen verlaten hebben.

c. Bij levering franco werk behoeven wij de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk bereidbaar terrein kan komen.

d. Levering geschiedt steeds naast voertuig of vaartuig, terwijl koper verplicht is de goederen aldaar in ontvangst te nemen en hulp te verlenen bij het lossen. Blijft koper hiermede in gebreke dan komen daardoor ontstane kosten voor zijn rekening.

4. Aanvaarding en reclame.

a. De controle op de hoeveelheid van het geleverde berust bij de koper. Indien niet terstond na ontvangst over de afgeleverde hoeveelheden wordt gereclameerd, worden de op de        vrachtbrieven, afleverbonnen en dergelijke documenten vermelde hoeveelheden door de koper als juist erkend.

b. Reclames betreffende leveringen behoren zo spoedig mogelijk, doch moeten uiterlijk binnen acht dagen na ontvangst der goederen bij ons schriftelijk zijn ingediend, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben geaccepteerd, onverminderd zijn recht ingevolge de wet in geval van verborgen gebreken.

c. Verwerkte goederen worden geacht te zijn goedgekeurd.

d. Reclames geven de koper niet het recht om betaling over het niet betwiste gedeelte van de vordering op te schorten.

e. Aansprakelijkheid voor gevolg- en/of bedrijfsschade wordt door ons niet aanvaard.

f.  Op koper rust de bewijslast dat de goederen, waarop de reclame betrekking heeft, dezelfde zijn als die welke door de verkoper zijn geleverd.

5. Kwaliteit.

a. Tenzij bij verkoop uitdrukkelijk anders is bedongen, wordt de normale handelskwaliteit geleverd.

b. Bij aanbieding en/of levering volgens monster, geldt het monster slechts ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid.

c. Afwijkingen in gewicht en/of afmeting behouden wij ons steeds voor.

d. Levering op keur der koper of directie geschied uitsluitend indien deze door koper uitdrukkelijk schriftelijk is bedongen en door ons schriftelijk geaccepteerd.

6. Retourzendingen.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.

7. Overmacht.

Werkstaking, uitsluiting, brand, machinedefect, regeringsmaatregelen, oorlog, oproer, Niet tijdige ontvangst der goederen van onze leveranciers, alsmede depreciatie der muntsoort waarin betaling zal plaatsvinden, geeft ons de keuze hetzij de overeenkomst – voor zover nog niet uitgevoerd – te annuleren zonder dat enige schadevergoeding zal zijn verschuldigd, hetzij de leveringstermijn(en) naar omstandigheden te verlengen, hetzij betaling in buitenlandse valuta te vorderen naar het land van herkomst der goederen naar omwisselkoersen ten tijde van het afsluiten der overeenkomst, alsmede alle andere gebeurtenissen waarop wij in het geval geen invloed kunnen uitoefenen. Eventuele toepasselijke inkoopvoorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd met deze verkoopvoorwaarden. In het geval dat het bepaalde in de inkoopvoorwaarde in strijd is met het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden is het bepaalde in deze verkoopvoorwaarden bindend.

8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid.

a. Wij behouden ons steeds het recht voor, vóór iedere levering waarborgen voor de nakoming van de door ons gestelde betalingsvoorwaarden te stellen. Wanneer een opdrachtgever in gebreke is gebleven, het verschuldigde op de bepaalde datum te betalen of wanneer hij naar ons oordeel niet in staat is zijn financiële verplichtingen behoorlijk na te komen, behouden wij ons het recht voor alle verdere leveringen onverwijld te staken en alle nog lopende orders te annuleren, zonder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Een en ander ongeacht onze eigen rechten op betaling, schadeloosstelling en anderszins.

b. Het eigendomsrecht van verkochte goederen gaat eerst na volledige betaling van het factuurbedrag aan koper over. Zolang niet de volledige koopprijs (en eventuele kosten) door de koper betaald is, wordt koper geacht bewaarnemer van het ontvangene te zijn en is hij niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden of de eigendom daarvan over te dragen. Het eigendomsvoorbehoud laat het recht van koper om binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf de goederen aan zijn afnemer(s) te verkopen, alsmede zijn recht om de goederen te verwerken, onverlet.

c. Verlengd eigendomsvoorbehoud: de geleverde goederen blijven het eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op de koper heeft, uit welke hoofde dan ook, zullen zijn betaald.

9. Prijsaanpassing.

a. Wij hebben het recht de verkoopprijzen aan te passen en te verhogen, in geval na het tijdstip van afsluiting der order nieuwe belastingen of heffingen, dan wel lonen of de prijzen van grondstoffen worden verhoogd.

b. Voor zover in de prijsnotering met bijkomende kosten rekening is gehouden zoals bijvoorbeeld spoorvracht, stationskosten, scheepsvracht, vrachtkosten enz. zijn deze gebaseerd op de bij afsluiting der order aan ons bekende tarieven. Verhoging daarvan of nieuw ingestelde kosten, rechten, lasten en belastingen, welke dan ook, komen voor rekening van de koper.

c. Prijsverhogingen, goedgekeurd door de daartoe bevoegde instanties zullen, ook bij termijncontracten, te allen tijde volledig aan de koper kunnen worden doorberekend.

d. Indien bovengenoemde prijsaanpassingen plaats vinden binnen 3 maanden na afsluiting van de order is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien er geen overeenstemming is over de prijsaanpassingen. Ontbinding van de overeenkomst door de wederpartij op basis van het bovenstaande kan nimmer een vordering tot schadevergoeding opleveren tenzij de wederpartij een natuurlijk persoon is, niet handelende in de uitoefening van zijn/haar beroep of een bedrijf.

10. Betaling.

a. Leveringen worden geleverd na vooruitbetaling vooraf,  tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

b. Indien levering met factuur dienen alle leveringen bij aflevering (ommegaande) worden betaald contant of per pin.

c. Alvorens inningskosten aan koper te kunnen berekenen, is verkoper verplicht koper schriftelijk tot betaling aan te schrijven, waarbij een betalingstermijn van 10 dagen in acht genomen zal worden. Indien koper desondanks in gebreke blijft te betalen is verkoper gerechtigd het hem toekomende bedrag in rechte in te vorderen, zonder dat enige verdere aanmaning tot betaling wordt verlangd. Door niet tijdige voldoening is de gehele schuld, ook het niet vervallen deel daarvan, terstond opeisbaar.

d. Betalingen aan vertegenwoordigers kunnen wij niet eerder als rechtsgeldig erkennen en de afnemer is mitsdien niet eerder gekweten dan nadat deze betalingen door ons zijn ontvangen.

e. Buiten het verschuldigde bedrag is verkoper gerechtigd van koper alle kosten te vorderen, die door niet-betaling van koper zijn veroorzaakt, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke inningskosten.

f.  De koper is van rechtswege in verzuim door enkele verloop van de gestelde termijn en zal vanaf dat ogenblik aan ons een rente verschuldigd zijn van 1.5 procent van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan waarmede de betalingstermijn is overschreden.

g. Buitengerechtelijke inningskosten zijn door de koper verschuldigd in elk geval, waarin verkoper zich voor de invordering heeft verzekerd van de hulp van een derde.  Zij bedragen 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 125,-.

h. Indien verkoper het faillissement van koper aanvraagt, is laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag, en de daarop drukkende gerechtelijke kosten, tevens de kosten van faillissementsaanvrage verschuldigd.

11. Afwijkende bedingen.

Voor al onze verkoopovereenkomsten en leveringen gelden deze verkoop- en leveringsvoorwaarden, terwijl speciale condities voorkomende in ons door afnemers gestuurde bevestigingen, alsmede algemene koopcondities tegenover ons alleen gelden, indien deze door ons schriftelijk worden bevestigd.

12. Geschillen.

Tenzij partijen hun geschillen aan arbitrage mochten hebben onderworpen zullen alle geschillen, (kort geding en verlof tot beslaglegging daaronder begrepen) welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene verkoopvoorwaarden of van nadere overeenkomsten, uitsluitend berecht worden door de rechter in het arrondissement Amsterdam. Op de onderhavige overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.